Inzage medisch dossier

Mag ik mijn medisch dossier inzien, laten aanpassen of vernietigen?
Style: "Color tone - cool"U heeft het recht uw medisch dossier in te zien. Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk een verzoek doen. Een verzoek tot inzage doet u bij uw arts of zorginstelling.

U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen. Uw medisch dossier wordt 15 jaar bewaard. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens eerder te laten vernietigen. Een arts mag dit weigeren.

Inzage medisch dossier door familie
Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als ze van u een schriftelijk machtiging hebben.

Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor hun kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ze toestemming van hun kinderen nodig voor inzage.

Inzage medisch dossier geweigerd
Een arts mag een verzoek tot inzage in uw eigen dossier weigeren. Dat mag alleen als inzage schadelijk is voor de privacy van een ander. Weigert de arts om een andere reden, vraag dan een andere arts om te bemiddelen. Helpt dat niet, dan kan alleen de rechter uitmaken of u uw dossier mag inzien.

Gegevens in medisch dossier aanpassen
U kunt de gegevens in uw medisch dossier laten aanpassen. Dit kan als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn. Als een hulpverlener uw gegevens niet wil aanpassen, vraag dan om uitleg. Blijft u het oneens met de beslissing? Dan kunt u een klacht indienen over de aanpassing van uw medisch dossier.

Bewaren medisch dossier
De bewaartermijn van uw medisch dossier is 15 jaar. Daarna zal de arts of zorginstelling de gegevens uit uw dossier laten vernietigen. Uw arts kan om bepaalde redenen de gegevens van uw dossier langer bewaren. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens nodig heeft om u goede zorg te blijven geven.

U kunt de arts ook vragen om uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke termijn. Dat kan van belang zijn bij erfelijke aandoeningen of bij juridische kwesties.

Medische gegevens vernietigen
U kunt een arts of instelling vragen uw gegevens te vernietigen voor het verstrijken van de bewaartermijn. De arts vernietigt de gegevens binnen 3 maanden na uw verzoek. De arts kan uw verzoek weigeren als:

  • uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
  • de informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
  • u gedwongen was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.